Voorwaarden

Voorwaarden Eye For Nails

21 maart 2019

Algemene Leveringsvoorwaarden en Betalingscondities

Eye For Nails nagelstudio, opleidings centrum, groothandel en webshop, gevestigd te Leidschendam

ingeschreven bij de K.v.K. te Den haag onder nummer 72225394

Eye For Nails nagelstudio, opleidings centrum, groothandel en webshop hierna ook te noemen EFN1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig op alle verkopen in de winkel en verkopen via de website www.eyefornails.nl, alle overeenkomsten en alle behandelingen c.q. diensten die EFN aanbied c.q. levert.

2. EFN is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Indien de wederpartij de nieuwe versie 7 dagen na toezending nog steeds zonder protest heeft behouden, zijn op alle genoemde punten van 1.1 van de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.Aanbiedingen

1. Het doen van aanbiedingen door EFN is vrijblijvend en verbindt haar niet dienovereenkomstig te contracteren, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel schriftelijk is aangegeven.

2. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen inclusief BTW en inclusief verzendkosten. Onder voorbehoud van drukfouten. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt.

2. Alle kosten in verband met de invoer van de producten waaronder invoerrechten, belastingen en inspecties van overheidswege komen voor rekening van de wederpartij.

3. EFN behoudt zich ten allen tijde het recht voor om prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen, evenals producten uit de handel te nemen. De foto’s kunnen soms afwijken van het product.

4. Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is EFN gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het tot stand komen van de overeenkomst worden gemeld.

4.Levering en transport

1. Een overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen worden binnen 14 werkdagen na betaling aan u opgestuurd. Met uitzondering van feestdagen.

2. Indien de capaciteit van EFN op enig moment niet toereikend is om aan alle orders te voldoen, is EFN bevoegd om zelf te bepalen aan welke orders in welke volgorde uitvoering zal worden gegeven, zonder dat de wederpartij hieraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

3. Producten welke niet op voorraad zijn, worden niet automatisch nagezonden, maar dienen opnieuw besteld te worden.

4. Het is niet mogelijk aanvullingen aan de order toe te voegen wanneer deze verwerkt is. Toevoegingen worden dan behandeld als een nieuwe order met een nieuw ordernummer.

5. Bij de verzendopties kunt u kiezen uit: 1. Afhalen bij Eye For Nails op afspraak 2. Gratis verzenden met DHL. 3. Aangetekend versturen incl. verzekering. Levering geschiedt uitsluitend na betaling vooraf, tenzij anders is overeengekomen.

5.Garantie

1. Op behandelingen word geen garantie gegeven.

2. Elektrische apparaten geleverd door EFN die binnen zes maanden na levering defect zijn, kunnen ter reparatie worden voorgelegd aan EFN mits de klachten schriftelijk zijn gemeld, retourverzendingskosten door de afnemer zijn betaald en de aankoopbon/factuur is overlegd. EFN behoudt zich het recht voor te bepalen of het defecte apparaat wel of niet onder de garantie van het apparaat valt. Indien de reparatie onder de garantie valt, staat EFN in voor reparatiekosten. Garantie vervalt indien het apparaat niet op de juiste manier is schoongemaakt of gebruikt. Val-, water schade etc. worden niet vergoed. Indien het niet gerepareerd kan worden zal de directie van EFN de overige mogelijkheden bekijken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons  terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de
goederen komen voor uw rekening.

6.Inschrijving opleiding c.q. workshop

1. Inschrijvingen voor opleidingen en workshops vindt plaats door retourzending of inlevering van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan EFN of door een bestelling van de opleiding c.q. workshop via de website www.eyefornails.nl, onder het kopje producten, tickets.

2. Op het inschrijfformulier staat vermeld wanneer het verschuldigde bedrag betaald dient te zijn voldaan doormiddel van contante betaling, overboeking op Rabobank bankrekening met nummer NL13RABO0336.876.068 t.n.v. eyefornails of Ideal betaling die u van ons krijgt per e-mail..

3. Tijdens de opleiding hoeft u geen gebruik te maken van de merken waar EFN mee werkt. Werken met een ander merk tijdens de opleiding is toegestaan.

4. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding, zal EFN u dit per omgaande laten weten. EFN is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

5. U dient tenzij anders is aangegeven wekelijks de lessen te volgen. Indien u niet wekelijks naar de lessen komt en/of niet actief deelneemt aan de opleiding, behoudt de directie van Eye For Nails zich het recht voor om u uit te sluiten van eventuele gratis (her)lessen. (Deze mogen dan worden berekent als een nieuwe les van minimaal € 50,00 exclusief BTW).

6. Bij opleidingen met 14 lessen of minder kunt u zich 1 keer kosteloos afmelden de 2e keer zal uw les komen te vervallen en kan deze voor € 50,00 excl BTW opnieuw worden geboekt.
Bij opleidingen met meer dan 15 lessen kunt u zich 2 keer kosteloos afmelden de 2e keer zal uw les komen te vervallen en kan deze voor € 50,00 excl BTW opnieuw worden geboekt.
Geeft u een afmelding minimaal 1 week (7 dagen) van te voren aan dan zal uw les geldig blijven en NIET komen te vervallen.
Lessen welke op datum worden gegeven of waar een gastdocent bij aanwezig is kunnen niet worden afgemeld. Deze komen bij een afmelding volledig te vervallen.

7. Opleidingen dienen binnen 1 jaar te zijn afgerond, alle openstaande lessen komen na 1 jaar te vervallen.

7.Annulering opleiding c.q. workshop of product

1. Het annuleren van opleiding/workshop/product kan vanaf de datum op de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos worden geannuleerd, na deze 14 dagen is annuleren niet meer mogelijk. Indien u tijdens deze 14 dagen wel gebruikt heeft gemaakt van de opleiding/lespakket/workshop/product zal het gebruikte deel wel in rekening worden gebracht.

8.Ziekte

1. Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit vroegtijdig te melden aan EFN. Zie ook punt 6.6. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven.

2. Indien u door ziekte in het geheel niet meer kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk te laten weten aan EFN. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen (indien mogelijk). Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. In beide gevallen zal van uitstel van betaling geen sprake zijn en bent u de opleidingskosten echter onverkort verschuldigd.

9.Afspraken

1. De cursist/klant moet verhindering voor een afspraak/workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan EFN melden. Indien de klant/cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag EFN het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling/workshop aan de cursist/klant berekenen.

2. Indien de cursist/klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag EFN de verloren tijd inkorten op de behandeling/workshop en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen, of de afspraak annuleren c.q. verplaatsen.

3. EFN moet verhindering voor een afspraak/workshop zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vijf uur voorafgaande aan de afspraak/workshop aan de cursist/klant melden.

4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

5. EFN is gerechtigd een afspraak te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname.

10.Beschadiging & diefstal

1. EFN heeft het recht van de cursist / klant een schadevergoeding te eisen indien de cursist / klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. EFN meldt diefstal altijd bij de politie.

11.Klachten

1. Eventuele gebreken met betrekking tot de geleverde producten of ten aanzien van vergissingen bij het factureren of de verzending van producten dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst van de producten respectievelijk factuur schriftelijk bij EFN te melden. De aankoopbon of factuur dient te worden meegestuurd.

2. Wederpartij wordt geacht om de geleverde en/of ter beschikking gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 14 dagen na ontvangst.

3. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door EFN in behandeling genomen.

4. Indien de cursist / klant een klacht heeft over een behandeling / workshop of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan EFN. EFN moet de klager binnen 14 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal EFN de behandeling / workshop opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cursist / klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Voor producten zal worden gekeken naar een oplossing.

12.Retourzendingen

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u een email te sturen naar info@eyefornails.nl en kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren naar: Eye For Nails, Dillenburgsingel 11, 2263 HV Leidschendam. 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van bestelling of boeking. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U heeft geen recht op herroeping bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht op herroeping zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Als er sprake is van een fabricage fout of incompleetheid dan zal EFN binnen een termijn van 30 werkdagen alles in het werk stellen het product om te ruilen of te vervangen.

In geval van een herroeping van de totale verzending ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij de retourzending hebben ontvangen terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 20,00 zullen bedragen.

13.Betaling, kosten, rente en buitengerechtelijke kosten

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten uitsluitend tegen contante betaling, pin, overboeking of Ideal.

2. Wederpartij is een kredietvergoeding verschuldigd van 3 % van het openstaande bedrag en de wettelijke rente zodra een factuur niet binnen de toepasselijke termijn betaald is.

3. Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde kosten vanaf de dag waarop u in gebreke komt te verkeren. Indien u in gebreke blijft zal de vordering ter zake het verschuldigde bedrag en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven aan een deurwaarder.

4. Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarders-, advocaatkosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, zijn begrepen, welke EFN maakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij.

5. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de gevorderde hoofdsom, met een minimum van € 34,00. Indien EFN niet meer dan 15% van de gevorderde hoofdsom als buitengerechtelijke kosten claimt, hoeft zij geen bewijs te leveren van de omvang van de kosten.

6. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten is verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat of deurwaarder van EFN is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

7. Als de betaling uit blijft ontvangt u eenmalig een herinnering. Hierna volgt een aanmaning met €25,- administratie kosten e.d.

8. Indien het tot een deurwaardersbureau of rechtszaak komt behoudt de directie van EFN zich het recht voor om u uit te sluiten voor deelname van de opleiding.

14.Eigendomsvoorbehoud

1. Alle producten blijven eigendom van EFN, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen die de wederpartij krachtens enige overeenkomst aan EFN verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan wederpartij slechts verleend of, in voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

15.Autorisatie

1. Het is de wederpartij niet toegestaan opleidingen te geven in of met de producten en systemen die EFN op de markt brengt en/of die producten en systemen te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke autorisatie van EFN.

16.Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. EFN aanvaart geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. het geven van opleidingen c.q. workshops en behandelingen alsmede dat van levering van producten van overgevoeligheidsreacties schade en / of letsel, van welke aard ook.

2. EFN is noch op grond van de wet noch uit de overeenkomst aansprakelijk voor zgn. gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van of bij het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen gederfde winst, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

3. EFN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist / klant heeft meegenomen naar de salon.

4. EFN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet voorradig zijn van producten. Mochten producten niet voorradig zijn dan zal EFN de koper hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte brengen.

5. EFN is niet aansprakelijk voor eventuele milieuschade ontstaan door het op niet juiste wijze vernietigen, verwijderen dan wel het zich op niet juiste wijze ontdoen van het product.

17.Overmacht en ontbinding

1. Onder overmacht aan de zijde van EFN wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, ziekte van eigenaar EFN, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan EFN van bij derden bestelde zaken of diensten, stakingen, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van EFN, atoomkernreacties, molest alsmede iedere andere omstandigheid buiten de macht van EFN die onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

2. Mocht EFN als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand zal zijn geëindigd.

3. In geval van overmacht heeft EFN het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden zijn de daaruit voor de wederpartij voortvloeiende schade te vergoeden.

4. Ontbinding door EFN is mogelijk indien EFN: A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling en/of schuldsanering indient, dan wel op (een gedeelte van) haar vermogen beslag gelegd wordt, B. overlijdt of onder bewind dan wel onder curatele wordt gesteld, C. overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van haar bedrijf, heeft EFN door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke c.q. mondelinge verklaring te ontbinden. Zonder recht op vergoeding van het reeds nog niet geleverde c.q. uitgevoerde, alsmede recht op vergoeding van rente, kosten en schade.

5. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om na beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst de producten, die van EFN afkomstig zijn en welke wederpartij nog in voorraad heeft, onder de salonprijs te verkopen dan wel te koop aan te bieden.

18.Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is wederpartij verboden om (gedeelten) van handleidingen, brochures, folders, lesmateriaal, reclamemateriaal of nieuwsbrieven etc. te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EFN. Evenmin is het niet toegestaan productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van EFN te vermenigvuldigen.

2. Het copyright op aangebrachte nail art motieven / kunstnagels / make-up en foto’s berust bij EFN. Indien de cursist / klant de aangebrachte nail art / kunstnagels / make-up of foto’s laat fotograferen of gebruiken voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan EFN. EFN mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

19.Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag, met dien verstande dat EFN zich het recht voorbehoudt zich te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Als EFN zich schriftelijk op dit beding beroept, zal zij de wederpartij gedurende tenminste één maand in de gelegenheid stellen om EFN schriftelijk te laten weten dat zij voor de volgens de wet bevoegde rechter kiest, welke keuze alsdan door EFN zal worden gerespecteerd.

 

Uw privacy is voor Eye For Nails van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.eyefornails.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of u wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Eye For Nails.

Afhandeling bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan de bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcard maatschappij.

Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de service van onze verwerker Hostnet. Hostnet zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde -SSL-verbinding.

Betaling van de rekening

Uw rekening dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Dit is een wettelijk termijn gehanteerd door de overheid. Indien u niet betaalt binnen de gestelde termijn ontvangt u nog éénmaal een herinnering. Indien u deze ook niet betaald gaat u automatisch door naar een deurwaarderskantoor. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

Cursus

Uw cursus dient u 48 uur van te voren af te zeggen. Hetzij per Whatsapp, e-mail of door middel van even een telefoontje geven. Uw cursusgeld wordt niet terug betaald.

Reclame

Wij gebruiken uw e-mailadres dat  wij in het kader van uw aankoop hebben verkregen na uw aankoop om u te informeren over eigen gelijksoortige producten en diensten. U kunt zich hiertegen verzetten door het niet aanvinken van de checkbox in het bestelproces of tijdens de accountregistratie of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden. Uw emailadres wordt  niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze webwinkel of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

Het laten corrigeren van fouten

Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

Intrekken van toestemming

Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Eye For Nails

Dillenburgsingel 11

2263 HV  Leidschendam

info@eyefornails.nl

Telefoon nummer 0613540610

Download hieronder de voorwaarden van Eye For Nails